30% extra voor de huisartsen bovenop de totale index van de honoraria

Maandagnacht bereikten de artsen en ziekenfondsen een akkoord over de conventie artsen – ziekenfondsen. De duurtijd van dit akkoord bedraagt twee jaar. Ondanks de beperkte budgettaire marges is de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) tevreden met het resultaat. Zo stijgt de raadpleging voor de huisartsen naar 31,98 euro. Dit is een toename van 17,3% in twee jaar tijd. Daarnaast verhoogt het GMD voor chronisch zieken onder de 30 jaar en boven de 85 jaar naar 39,73 euro. Verder verdubbelt het beschikbaarheidshonorarium voor huisartsen tijdens het weekend en op feestdagen. Ten slotte is er ook een akkoord bereikt over de ondersteuning van de huisartsenpraktijken, waarbij de NCAZ (of medicomut) in 2024 een kader uitwerkt om verschillende drempels weg te werken met betrekking tot een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

De kogel is door de kerk: na lang debatteren bereikten de partners in de NCAZ maandagavond een akkoord over de conventie artsen – ziekenfondsen. De onderhandelingen verliepen moeizaam vanwege de budgettaire context. Omwille van de sterke vraag van de specialisten om de indexmassa (= 697 miljoen euro of 6,05% massa extra tegenover 2023) in de erelonen te houden, en niet deels mee in te zetten voor innovatie en andere initiatieven naar herijking, was de financiële marge beperkt.

Desondanks is AADM positief over het resultaat en ondertekenden we mee het akkoord. Dit akkoord zet alle partners binnen de NCAZ aan, ondanks een onzekere tijdsperiode met politieke verkiezingen, om een aantal grote hervormingen (met name de hervormingen in de nomenclatuur, de ziekenhuishervorming en de niet-planbare zorg binnen de gezondheidszorg) tot een goed einde te brengen.

Dr. Maaike Van Overloop, mandataris AADM: “Het akkoord voorziet in verschillende domeinen concrete initiatieven (zoals een substantiële herwaardering van alle raadplegingen en een uitbreiding van het GMD voor chronisch zieken) om de uitdagingen binnen de gezondheidszorg het hoofd te kunnen bieden. De NCAZ is verantwoordelijk om met alle zorgverleners samen te werken binnen de beschikbare middelen.”

Dr. Marieke Geijsels, tevens mandataris bij AADM, vult hierbij aan: “Goede gezondheidszorg zit hem niet alleen in het correct besteden van het budget, maar ook in het scheppen van kaders die aangepast zijn aan de context op het terrein. Alle zorgverleners voelen aan dat de huidige wetgeving op allerlei vlakken (nomenclatuur, ziekenhuisvergoeding, out-of-hours care, samenwerking met verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk, …) heel ver afstaat van onze huidige realiteit. De kracht van dit akkoord is dat het al deze werven de ruimte geeft om concrete en broodnodige veranderingen voor te stellen, ondanks de politieke onzekerheid die ons de komende jaren mogelijk te wachten staat.”

 Welke maatregelen staan er in het akkoord? 

Bij de huisartsen zette AADM in op volgende maatregelen:

  1. Herwaardering van de raadpleging met 17,3%
  2. Hervorming van de financiering van de wachtdiensten en beschikbaarheidshonoraria
  3. Uitbreiding beheer GMD voor de chronisch zieken met 20,83%
  4. Akkoord over de ondersteuning van de huisartsenpraktijken
  5. Ontwikkeling van een kader voor End of Life

Voor de specialisten heeft AADM volgende maatregelen mee ondersteund:

  1. Maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg
  2. Toegankelijkheid van zorg
  3. Andere initiatieven in de tweede lijn

Wenst u extra info over de maatregelen? klik hier

Zoals bij elk akkoord geldt dat de proof of the pudding is in the eating. Budgettaire onderhandelingen met verschillende stakeholders in tijden van beperkte financiële middelen zijn uiteraard niet eenvoudig. AADM staat voor maatregelen met impact, liefst op basis van wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat we bijvoorbeeld al jaren pleiten voor een selectieve toepassing van de index (met andere woorden: niet alle prestaties even hoog indexeren, maar systematisch die prestaties die in het verleden ondergewaardeerd werden net iets meer geven. Op die manier kan de kloof tussen de verschillende specialisaties gedicht worden).

Dit akkoord zet een aantal belangrijke krijtlijnen uit die werkelijk uitvoering zullen krijgen in de komende twee jaar. AADM houdt hier de vinger aan de pols. Er ligt ontzettend veel werk op de plank om al deze broodnodige hervormingen uit te tekenen. AADM kijkt er dan ook naar uit om samen met zijn belangrijkste partner, Domus Medica, in deze werven te stappen. De kennis en expertise van Domus Medica, haar team en de enthousiaste ploeg van artsen-experten-ten-velde zal onmisbaar zijn om het potentieel van dit akkoord waar te maken, maar we zijn ervan overtuigd dat we dat kunnen en we bruisen van goesting om erin te vliegen! Ten slotte wenst AADM Jo De Cock te bedanken voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de NCAZ en wensen we hem nu veel zingeving in wat hij nog zal ondernemen na dit laatste akkoord.

[1] Raadpleeg de bijlage voor meer informatie.

2023-12-21T11:27:42+00:00 21/12/2023|