Gezondheidszorgbegroting 2024 goedgekeurd

Maandag 16 oktober nam de Algemene raad van het RIZIV, waar zorgverleners een adviserende stem hebben, het begrotingsvoorstel voor 2024 van de federale regering aan. De gezondheidsbegroting financiert nieuwe initiatieven voor de artsen en geeft een aantal sectoren met grote noden een belangrijke boost. Deze begroting vormt bovendien de basis voor de onderhandelingen van een medicomutakkoord die in december van start zullen gaan en waarbij een billijke, maar gelijkwaardige verloning van de artsen voor AADM centraal staat.

Wat ging hieraan vooraf?

Het begrotingsvoorstel kwam tot stand via een nieuwe dynamiek waarbij zorgverleners en mutualiteiten samen een voorstel uitwerkten in het Verzekeringscomité. Voordien luisterden de verzekeringsinstellingen naar elke sector en legden een voorstel neer. Wij geloven zeer sterk in dit overlegmodel, waarbij samenwerking centraal staat en zo de belangen van de hulpverleners en patiënten worden gediend.

Een begroting opmaken waar alle partijen zich mee kunnen verzoenen, is geen sinecure. Het is een evenwichtsoefening met geven en nemen, waarbij sommige voorstellen vanuit de artsen worden opgenomen in het begrotingsontwerp en anderen niet worden weerhouden. De makkelijkste weg is om aan de kant te staan roepen dat het nooit genoeg is. AADM daarentegen koos voor de moeilijke weg: de weg van de verantwoordelijkheid. Enkel door verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we samen moeilijke hervormingen starten. Ook dit jaar waren er een aantal zaken die voor ons onaanvaardbaar waren, zoals het wijzigen van de regels rond doelmatige zorg gedurende de begrotingsoefening. Deze hebben we dan ook zeer krachtig overgemaakt tijdens de onderhandelingen binnen het Verzekeringscomité en aan de politiek.

De goedkeuring van het begrotingsvoorstel in het Verzekeringscomité maakt duidelijk dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid willen én kunnen opnemen en dat zij in staat zijn hun eigen belang te overstijgen. Met een sterke sanering van de overheidsfinanciën vanaf 2025 in het vooruitzicht (waarbij ook de sociale zekerheid niet gespaard zal blijven) is dit een belangrijk politiek signaal dat toont dat de sociale partners de wil hebben om ook de volgende jaren deze moeilijke oefening tot een goed einde te brengen.

Wat staat er in de gezondheidsbegroting voor 2024?

De uiteindelijke gezondheidszorgbegroting is gebaseerd op het voorstel van het Verzekeringscomité en op het regeringsvoorstel. Aan de hand hiervan heeft de Algemene raad de gezondheidsbegroting voor 2024 goedgekeurd.

De cijfers

 • De globale begroting voor de verzekering voor geneeskundige verzorging, kortweg ziekteverzekering, bedraagt in 2024 ruim 42,743 miljard euro.
 • De begrotingsdoelstelling voor de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen bedraagt 37,825 miljard euro, een stijging van 2,648 miljard euro tegenover 2023.
 • De gezondheidsbegroting kent een groeinorm die 2% bedraagt. Dankzij de groeinorm is er een garantie dat er in de toekomst nieuw beleid gefinancierd kan worden.
 • De indexmassa is integraal toegekend en bedraagt voor de artsen 225 miljoen euro (overeenkomstig met een indexcijfer van 6,05%).
 • Er wordt voor 168 miljoen euro nieuwe initiatieven gefinancierd. Zie hieronder.
 • Het tekort in 2024 van 41 miljoen euro wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage vanuit de farmaceutische sector (33 miljoen euro) en door een nieuw systeem voor voorschriften per dosis antibiotica (8 miljoen euro) dat ingevoerd zal worden.
 • De besparingen opgelegd in 2023, in het kader van de sanering van de overheidsfinanciën, werden gerealiseerd (100 miljoen euro in 2023 en 100 miljoen euro in 2024).

De maatregelen

 • Artsen:
  • 19 miljoen euro nieuw budget:
   • 10 miljoen euro als compensatie voor de aanpassing van de regels rond ereloonsupplementen.
   • 9 miljoen euro voor de artsen in opleiding (6,78 miljoen euro voor de aso’s en 2,26 miljoen euro voor de haio’s).
  • 56 miljoen euro door intern gerealiseerde budgetverschuivingen worden onder andere besteed aan:
   • Permanentiehonoraria in de majeure traumacentra (3,5 miljoen euro).
   • Terugbetaling nieuwe behandeling van cholesteatoom (2 miljoen euro).
   • Ondersteuning voor de huisartsen (16,5 miljoen euro) voor zorgondersteunend personeel.
   • 23,5 miljoen euro voor de uitrol van de New Deal.
  • Andere zorgverleners:
   • Er werden prioriteitsmiddelen toegekend aan vier sectoren: kinesisten (40 miljoen euro), tandartsen (40 miljoen euro), logopedisten (23 miljoen euro) en thuisverpleging (10 miljoen euro). Deze sectoren moeten hiermee een aantal maatregelen uitwerken die de toegankelijkheid van de zorg en de conventiegraad verbeteren.
   • Daarnaast werd er geïnvesteerd in een betere terugbetaling van glazen en lenzen (5,3 miljoen euro) en hoorapparaten (3,2 miljoen euro).

Daarbij wordt het uitgetekende traject in kader van de hervorming van het beheer van het gezondheidszorgbeleid verder uitgewerkt met onder andere de oprichting van een Commissie voor gezondheidsdoelstellingen en de evolutie richting een meerjarenbegroting.

Tenslotte zijn er nog een aantal specifieke maatregelen opgenomen in de gezondheidsbegroting richting de groothandelaars-verdelers, ondersteuning van zorgpersoneel, transversale projecten en mobile health toepassingen.

Wat vindt AADM van de goedgekeurde begroting?

Wij betreuren dat een aantal voorstellen van de artsen die opgenomen waren in het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité niet weerhouden zijn in het definitieve voorstel. We merken op dat de voorstellen voor de andere sectoren wel grotendeels zijn overgenomen.

Het feit dat enkel Kartel en BVAS het voorstel van het Verzekeringscomité hebben verworpen is hier niet vreemd aan. Door tegen te stemmen hebben ze wat betreft het artsenbudget de politiek vrij spel gegeven om invulling te geven aan de definitieve begroting.

Voor AADM is het duidelijk: enkel door alle actoren (artsen, ziekenhuisbeheerders, overheid, andere zorgverleners en patiëntenverenigingen) rond de tafel te brengen die in alle vertrouwen het debat willen aangaan, kunnen we onze gezondheidszorg vrijwaren van de afgrond. Op die manier kunnen we een gezondheidszorg uitbouwen die ons ook in de toekomst een voldoende performant gezondheidszorgsysteem biedt.

Wat brengt de toekomst?

AADM focust nu op de invulling van de goedgekeurde begroting die vorm moet krijgen in het volgende medicomutakkoord. Wij zullen de initiatieven die gezamenlijk door alle partners van de medicomut voorgesteld werden (o.a. versterking palliatieve zorg en end-of-life-care, opwaardering honoraria aantal specialismen, investeringen in geestelijke gezondheidszorg) terug op tafel leggen. Daarnaast staat voor ons een billijke, maar gelijkwaardige verloning voor artsen centraal. Ook daar moeten in het volgende akkoord de nodige stappen gezet worden.

2023-10-19T12:16:35+00:00 19/10/2023|