Nog steeds geen financieel kader voor najaarscampagne tegen griep en covid

In juni bracht de Hoge Gezondheidsraad zijn adviezen uit voor de covid- en griepvaccinatie. De overheid besliste om geen collectieve vaccinatie meer te organiseren en vroeg de huisartsen en apothekers om lokaal de organisatie van de vaccinatie vorm te geven. De wetgeving rond het financiële kader (wie wordt vergoed voor welke prestaties en in welke omstandigheden) stond op dat moment nog niet op punt, maar zou later nog volgen. Vandaag stelt de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) vast dat er nog steeds geen duidelijk financieel kader is. Hierdoor wordt het werkveld in chaos gestort en dat één week voor de covidvaccinatie idealiter van start zou gaan.

Als artsenorganisatie betreurt AADM dat de overheid er niet in geslaagd is om tijdig een gepast financieel kader te scheppen dat rekening houdt met alle mogelijke lokale situaties. Nochtans wist de overheid al vorig jaar dat er in het najaar een nieuwe vaccinatiecampagne zou volgen. Tijdens de zomermaanden hebben de beroepsorganisaties van huisartsen en apothekers dan ook hard gewerkt om de logistiek van deze nieuwe vaccinatiecampagne op poten te zetten. Het feit dat er nu geen duidelijkheid bestaat rond het wettelijk kader, is respectloos naar de huisartsen die zich al jaren maximaal inzetten om de volksgezondheid te garanderen.

Doordat de bevoegde instanties hun verantwoordelijkheden niet tijdig hebben opgenomen, wordt het werkveld nu aan zijn lot overgelaten en in chaos gestort. En dat op minder dan een week alvorens de covidvaccinatie van start zou gaan. Voor AADM is de vaccinatie geen zorg zoals gewoonlijk. Huisartsen die ervoor kiezen om dit in team te doen, moeten zekerheid hebben over het financiële luik, zodat zij bijvoorbeeld een ondersteunende verpleegkundige kunnen uitbetalen.
Nochtans had AADM al meermaals voorstellen gedaan die gebaseerd zijn op het principe van een gelijk speelveld voor alle vaccinatoren en waarbij er een billijk honorarium voorzien is voor de geleverde inspanning.

Concreet stelt AADM het volgende voor :

  • Een vergoeding van 3,22 euro voor het optrekken van het covidvaccin door de apotheker indien de apotheker het vaccin niet zelf plaatst (de arts of de VPK bestelt en haalt de opgetrokken covidvaccins bij de apotheker).
  • Een vergoeding van 15,50 euro voor het optrekken, plaatsen en registreren van een covid- of griepvaccin door een arts, apotheker of verpleegkundige. Deze verstrekking is niet cumuleerbaar met andere nomenclatuurvergoedingen. Dit kan zowel op georganiseerde vaccinatiemomenten in de praktijk als op een collectief vaccinatiemoment of in een vaccinatiecentrum.
  • Indien de vaccinatie voor griep of covid gebeurt tijdens een reguliere consultatie bij de arts geldt de nomenclatuur van de consultatie (niet cumuleerbaar met de speciale verstrekking voor griep- of covidvaccinatie).

Kortom, voor AADM moet de campagne gestoeld zijn op een eerlijk samenwerkingsmodel. AADM ijvert daarom dat elke vaccinator, ongeacht wie het vaccin plaatst, gelijk vergoed wordt. Aangezien de overheid het werkveld de kans geeft zich te organiseren zoals zij dat zelf willen, wil AADM eveneens dat al deze initiatieven op een gelijkwaardige manier vergoed worden.

2023-09-05T14:35:31+02:00 05/09/2023|