AADM stelt de verschillende mandatarissen voor

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica heeft aan het RIZIV laten weten wie zal zetelen in de belangrijkste RIZIV-organen. Graag stelt AADM de verschillende mandatarissen kort aan u voor met daarbij een korte uitleg wat er nu juist beslist wordt in deze organen.

1.Algemene Raad

De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging bepaalt met name de algemene beleidslijnen inzake geneeskundige verzorging. De globale begrotingsdoelstellingen worden hier goed gekeurd. Daarnaast ziet de Algemene Raad toe op het financieel evenwicht van de verzekering voor geneeskundige verzorging en neemt, indien nodig, correctiemaatregelen op het stuk van de begroting, maakt de begroting op en sluit de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging af. Zorgverleners hebben hier een adviserende stem.

AADM heeft hier één effectief mandaat en één plaatsvervanger

Dieter Vercammen

Effectief

Voorzitter Artsenbelang

51 jaar

Multidisciplinaire praktijk

Guido Penninckx

Plaatsvervanger

69 jaar

Multidisciplinaire praktijk

2.Verzekeringscomité

Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Verzekeringscomité) staat in voor de taken die nauwer verbonden zijn met de zorgverleners en de geneeskundige verstrekkingen.

Het Verzekeringscomité:

  • geeft, op basis van onze technische ramingen, een globaal voorstel aan de Algemene raad door, dat de groeinorm en de stijging van de gezondheidsindex in acht neemt
  • beslist over het doorsturen van de voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en kan, onder bepaalde voorwaarden, wijzigingen aanbrengen
  • keurt de akkoorden en overeenkomsten goed, onder voorbehoud van de beslissing van de Algemene raad betreffende hun overeenstemming met de begroting.
  • sluit overeenkomsten met de revalidatiecentra
  • is bevoegd om interpretatieregels van de nomenclatuur te formuleren en de datum van inwerkingtreding ervan vast te stellen
  • heeft een reglementerende bevoegdheid.

AADM heeft hier één mandaat en één plaatsvervanger.

Dieter Vercammen

Effectief

Voorzitter Artsenbelang

51 jaar

Multidisciplinaire praktijk

Maaike Van Overloop

 Plaatsvervanger

46 jaar

Eerstelijnscentrum

3.Medicomut of Nationale commissie Artsen – ziekenfondsen

Twaalf vertegenwoordigers van de mutualiteiten en twaalf vertegenwoordigers van de artsensyndicaten hebben hierin stemrecht.

Heel concreet beslist de medicomut over:

  • De maximum tarieven die de zorgverlener, die toetreedt tot het sociaal akkoord, mag aanrekenen en de sociale voordelen die hem daarvoor worden toegekend.
  • Verplichtingen betreffende de hoeveelheid en het rationeel gebruik van gezondheidsverstrekkingen.
  • Doelstellingen in verband met de organisatie van de gezondheidszorg (bv. samenwerking huisarts en specialist via zorgtrajecten, globaal medisch dossier, kwaliteitsvoorwaarden, preventiemodule voor de huisarts).

De medicomut kan uit eigen bewegingen voorstellen doen tot aanpassing van de nomenclatuur van de medische verstrekkingen.

Roel Van Giel

 Effectief

Voorzitter Domus Medica

45 jaar

Groepspraktijk

Siegfried Van Eygen

 Plaatsvervanger

52 jaar

Solopraktijk

Maaike Van Overloop

 Effectief

46 jaar

Eerstelijnscentrum

Dieter Vercammen

Plaatsvervanger

Voorzitter Artsenbelang

51 jaar

Multidisciplinaire praktijk

2023-05-11T11:48:17+02:00 21/09/2018|