Ambities – huisartsen

/Ambities – huisartsen
Ambities – huisartsen 2023-06-06T11:42:18+00:00

Een oplossing bieden voor de bezorgdheden binnen het artsenlandschap. Dat is waar AADM voor staat!

Samen gaan we voor:

Op deze pagina legt de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) u  graag ons programma voor huisartsen uit aan de hand van deze drie pijlers.

Wil je alles in één oogopslag?  Folder voor huisartsen

Goesting in de job

Elke huisarts kan zich terug focussen op zijn/haar/hun kerntaken waardoor er meer tijd komt voor patiënten

 • Elke Belg heeft een GMD bij een huisartsenpraktijk.
 • De huisarts is de poortwachter van het gezondheidssysteem.
 • Er is een duidelijk zorgaanbod in elke huisartsenpraktijk.
 • Een brede publiekscampagne informeert burgers over een goed gebruik van de huisartsgeneeskunde en de wachtdienst.
 • Elke huisartsenpraktijk (ongeacht de praktijkvorm) kan minimaal gebruikmaken van administratieve en verpleegkundige ondersteuning.
 • Zorgprotocollen voor huisartsenpraktijken maken taakdelegatie mogelijk.
 • We investeren in een meer flexibele loopbaan voor de huisarts, zodat huisartsen tijdens hun carrière ook andere taken of specialisaties kunnen opnemen binnen de praktijk of op regionaal niveau
 • De administratieve overlast wordt aangepakt door het versneld uitvoeren van het KAFKA-project.

Meer info? Klik hier.

Elke huisarts verdient een billijk, evenwaardig inkomen

 • Elke huisarts verdient een billijk, evenwaardig inkomen op basis van een aantal criteria (bijvoorbeeld aantal gewerkte uren, verantwoordelijkheid, wachtdienstbelasting, fysieke of emotionele belasting). Dit is ook van toepassing voor niet-prestatiegebonden activiteiten, zoals overleg of telefonisch consult.
 • Voor de wachtdiensten krijgen de huisartsen een billijk honorarium per uur.

Meer info? Klik hier.

Elk type huisartsenpraktijk krijgt inhoudelijke en financiële ondersteuning

 • Er komt een vergoeding voor praktijkorganisatie, zodat huisartsen zelf kunnen investeren in de praktijkorganisatie of dit kunnen delegeren naar andere medewerkers.
 • Elke praktijkvorm wordt ondersteund door de wetenschappelijke beroepsvereniging.

Meer info? Klik hier.

Elke huisarts biedt hoogstaande kwalitatieve zorg aan zijn patiënten

 • Elke huisarts is verplicht zich bij te scholen.
 • Elke huisarts krijgt een opleidingskrediet voor bijscholingen.
 • De wetenschappelijke beroepsverenigingen zorgen voor de implementatie van een nieuw accrediteringssysteem.

Meer info? Klik hier.

Elke huisarts werkt met een performant IT–systeem waarbij voldoende opleiding is voorzien

 • Het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) wordt een slim EMD dat de huisarts ondersteunt in zijn medisch handelen op basis van artificiële intelligentie.
 • We voorzien voldoende opleiding in het efficiënt gebruik van het EMD.
 • Innovaties ondersteunen de huisarts op een concrete manier in hun praktijkvoering.

Meer info? Klik hier.

Goesting in het leven naast de job

Elke huisarts heeft recht op een goede work-lifebalans

 • Er komt een pool van vervangartsen die kunnen inspringen in de praktijk. Deze artsen genieten een aangepast statuut en een apart financieringskader
 • Elke huisarts heeft recht op 15 weken betaald zwangerschapsverlof en 20 dagen betaald vaderschapsverlof.
 • Er komt kinderopvang aangepast aan de werktijden van huisartsen.
 • Elke huisarts kan beroep doen op een vertrouwensarts.

Meer info? Klik hier.

Elke huisarts loopt wachtdienst in een performant georganiseerd wachtsysteem met een minimale belasting

 • Elke huisarts neemt deel aan de wachtdienst (behalve bij uniform vastgelegde uitzonderingen).
 • De wachtdienstfrequentie vermindert in sommige levensfases (bijvoorbeeld huisartsen met jonge kinderen, vanaf een leeftijd van 60 jaar, …).
 • Sluitende zorgtriage aan de hand van 1733 is essentieel voor een performante wachtdienst.
 • Waar mogelijk is er één toegangspoort voor de patiënt.
 • Oneigenlijk gebruik van de wachtdienst vermijden we door brede informatiecampagnes op te zetten naar het publiek.

Meer info? Klik hier.

Goesting om mee te bouwen aan het zorgsysteem

De huisartsenkring wordt een belangrijke actor in de organisatie van de zorg op regionaal niveau

 • De huisartsenkring maakt een bindend afsprakenkader met het ziekenhuis om transmurale zorg te bevorderen in zijn regio.
 • De huisartsenkring is medebeheerder van een regionaal innovatiefonds.
 • Bestuurders van een huisartsenkring krijgen een billijke vergoeding voor hun taken en zijn (beperkt) vrijgesteld van medische activiteit.

Meer info? Klik hier.

Toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde blijft gegarandeerd

 • Het bedrag van het sociaal statuut verdubbelt voor geconventioneerde artsen.
 • De overheid verplicht niet waar artsen zich mogen vestigen.
 • In huisartsarme zones bekijken we samen met de verschillende overheden hoe we huisartsenpraktijken kunnen faciliteren op een innovatieve manier.
 • Elke huisartsenpraktijk heeft recht op (financiële) ondersteuning voor hun infrastructuur.

Meer info? Klik hier.

Een toekomstgerichte zorgorganisatie vraagt een aangepast overlegmodel

 • De wetenschappelijke beroepsverenigingen krijgen een plaats aan de tafel van de RIZIV-overlegorganen.
 • De stakeholders van het RIZIV beheren de gezondheidszorg op basis van een toekomstvisie, gezondheidsdoelstellingen en een meerjarenbegroting.
 • Elke uitgave in de zorg versterkt het Quintuple aim-principe .
 • Er komt een grondige hervorming van de RIZIV-overlegorganen, onder andere door de toepassing van de federale quota wat betreft genderverdeling, een beperking in de duur van mandaten, aanwezigheid van actieve artsen in de overlegorganen, gezinsvriendelijkere overlegmomenten, voldoende professionalisering, …

Meer info? Klik hier.