Ambities – specialisten

/Ambities – specialisten
Ambities – specialisten 2023-06-06T10:29:51+00:00

Een oplossing bieden voor de bezorgdheden binnen het artsenlandschap. Dat is waar AADM voor staat!

Samen gaan we voor:

In het programma van de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) leggen wij u graag ons programma voor huisartsen en specialisten uit aan de hand van deze drie pijlers.

Wil je alles in één opslag? Folder voor specialisten

Goesting in de job

Elke specialist kan zich terug focussen op zijn/haar/hun kerntaken waardoor er meer tijd vrijkomt voor patiënten

 • De wetenschappelijke beroepsverenigingen bepalen per discipline welke zorg op welk niveau moet georganiseerd worden.
 • De administratieve overlast wordt aangepakt door het versneld uitvoeren van het KAFKA-project.
 • Voor de artsen werkzaam in de ziekenhuispolykliniek voorzien we administratieve ondersteuning.
 • Een brede publiekscampagne informeert burgers over het goed gebruik van de specialistische geneeskunde en de wachtdienst.

Meer info? Klik hier.

Elke specialist verdient een billijk, evenwaardig inkomen

 • Elke specialist verdient een billijk, evenwaardig inkomen op basis van een aantal criteria (bijvoorbeeld aantal gewerkte uren, verantwoordelijkheid, wachtdienstbelasting, fysieke of emotionele belasting, …).
 • De afdrachten verdwijnen door een herziening van de nomenclatuur.

Meer info? Klik hier.

Elke specialist biedt hoogstaande kwalitatieve zorg aan zijn patiënten

 • Elke specialist is verplicht zich bij te scholen.
 • Elke specialist krijgt een opleidingskrediet voor bijscholingen.
 • De wetenschappelijke beroepsverenigingen zorgen voor de implementatie van een nieuw accrediteringssysteem.

Meer info? Klik hier.

Elke specialist werkt met een performant IT–systeem waarbij voldoende opleiding is voorzien

 • Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) wordt een slim EPD dat de specialist ondersteunt in zijn medisch handelen op basis van artificiële intelligentie.
 • We voorzien voldoende opleiding in het efficiënt gebruik van het EPD.
 • De overheid financiert volledig het EPD. Specialisten werkzaam in een ziekenhuis kunnen ook buiten het ziekenhuis gebruikmaken van dit dossier.

Meer info? Klik hier.

Goesting in het leven naast de job

Elke specialist heeft recht op een goede work-lifebalans

 • Er komt een pool van vervangspecialisten met een aangepast statuut en financieringskader die bij langdurige afwezigheid kunnen inspringen in de praktijk.
 • Elke specialist heeft recht op 15 weken betaald zwangerschapsverlof en 20 dagen betaald vaderschapsverlof.
 • Er komt kinderopvang aangepast aan de werktijden van specialisten.
 • Elke specialist kan beroep doen op een vertrouwensarts.

Meer info? Klik hier.

Elke specialist doet wachtdienst in de georganiseerde wachtdienst van het ziekenhuis.

 • Elke specialist werkzaam in een bepaalde regio neemt deel aan de wachtdienst in het ziekenhuis (behalve bij uniform vastgelegde uitzonderingen).
 • De wachtdienstfrequentie vermindert in sommige levensfases (bijvoorbeeld specialisten met jonge kinderen, vanaf een leeftijd van 60 jaar, …).
 • Sluitende zorgtriage aan de hand van 1733 is essentieel voor een performante wachtdienst.
 • Waar mogelijk is er één toegangspoort voor de patiënt.
 • Oneigenlijk gebruik van de wachtdienst vermijden we door brede informatiecampagnes naar het publiek.

Meer info? Klik hier.

Goesting om mee te bouwen aan het zorgsysteem

Co-governance en good governance staan centraal in het ziekenhuis(netwerk)bestuur

 • De medische raad professionaliseert verder en krijgt een opwaardering.
 • Leden van de medische raad krijgen een billijke vergoeding voor hun engagement.
 • We herwaarderen de functie van hoofdarts en diensthoofd en zorgen voor een gepaste vergoeding.
 • De netwerken geestelijke gezondheidszorg vormen een medische raad op netwerkniveau.
 • Co-governance en een good governance zijn de uitgangspunten van een degelijke ziekenhuisorganisatie.

Meer info? Klik hier.

Ziekenhuisnetwerken focussen op populatiegerichte zorg

 • Het ziekenhuis maakt een bindend afsprakenkader met de huisartsenkring om transmurale zorg binnen de regio te bevorderen.
 • De medische raad is medebeheerder van een regionaal innovatiefonds.

Meer info? Klik hier.

Toegankelijkheid van de specialistische geneeskunde blijft gegarandeerd

 • Het bedrag van het sociaal statuut verdubbelt voor geconventioneerde artsen.
 • Ereloonsupplementen bouwen we af.

Meer info? Klik hier.

Een toekomstgerichte zorgorganisatie vraagt een aangepast overlegmodel

 • De wetenschappelijke beroepsverenigingen krijgen een plaats in de RIZIV-overlegorganen.
 • De stakeholders van het RIZIV beheren de gezondheidszorg op basis van een toekomstvisie, gezondheidsdoelstellingen en een meerjarenbegroting.
 • Elke uitgave in de zorg is gericht op het versterken van het quintuple aim-principe .
 • Er komt een grondige hervorming van de RIZIV-organen, onder andere door de toepassing van de federale quota wat betreft genderverdeling, een beperking in duur van de mandaten, aanwezigheid van actieve artsen in de overlegorganen, gezinsvriendelijkere overlegmomenten, voldoende professionalisering, … .

Meer info? Klik hier.