NCAZ keurt overeenkomst ‘New Deal’ goed

Maandagavond 26 juni gaf de NCAZ (medicomut) groen licht aan de New Deal. Het verzekeringscomité van 10 juli zal de overeenkomst definitief goedkeuren. Dankzij deze overeenkomst kunnen op 1 april 2024 100 à 120 huisartsenpraktijken starten in een proefproject met als doel om een nieuw organisatie- en financieringsmodel verder te ontwikkelen naast de bestaande twee systemen. Dit derde model moet het mogelijk maken voor huisartsenpraktijken om op een andere manier te kunnen werken, waardoor het eenvoudiger is om samen te werken met een praktijkverpleegkundige. 

 De aanleiding voor de New Deal is de visienota die minister Vandenbroucke voorstelde op 17 juni 2022. In deze nota beschreef de minister een aantal uitdagingen voor de huisartsenpraktijken. De NCAZ besprak eerder dit jaar in maart een eindrapport van de reflectiewerkgroep waarin getracht werd om een antwoord te bieden op de omschreven uitdagingen. De afgelopen maanden vertaalde een werkgroep dit eindrapport naar een operationeel plan waarbinnen de overeenkomst ‘New Deal’ vorm kreeg. 

 Dit plan is maandagavond besproken in de NCAZ. De  overeenkomst  ‘New Deal’ heeft als doel een nieuw duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde te ontwikkelen en te evalueren. Het nieuwe systeem moet een antwoord bieden op de toename van chronische patiënten en moet toelaten om meer patiënten per arts te behandelen. Zo voorziet de New Deal een stimulans voor artsen die inzetten op taakdelegatie. Dit wordt gerealiseerd via een premie voor het inzetten van praktijkverpleegkundigen, een premie voor praktijkmanagement en een aanpassing van het financieringssysteem, waarbij er een verschuiving is van de honoraria per prestatie, naar een gemengd financieringssysteem van prestatie- en capitatiefinanciering (= het GMD met daarbij een extra forfait op basis van het GMD). 

 De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) bestudeerde de overeenkomst ‘New Deal’ grondig en kwam tot de conclusie dat dit proefproject een eerste stap is in de ontwikkeling van een nieuw organisatie- en financieringsmodel. Het nieuwe model probeert een oplossing te bieden voor de verzuchtingen van het werkveld, waaronder de wettelijke en financiële beperkingen om samen te werken met een zorgondersteunend profiel.  

 Tijdens de besprekingen formuleerde AADM ook een aantal knelpunten. Dankzij onze tussenkomst werd hiervoor effectief naar een oplossing gezocht, waar de NCAZ de komende weken verder aan zal werken: 

  • In de visienota ‘naar een New Deal’ was het de minister zijn wens om een derde model te maken samen met jonge artsen. We stelden vast dat het voor zowel nieuwe, startende praktijken als voor jonge artsen niet evident zal zijn om van bij de start van de New Deal toe te treden.  Om deze reden werd een eenmalige premie voor de startende huisarts vastgelegd in deze overeenkomst.  
  • AADM vroeg om duidelijke afspraken en interpretaties voor alle praktijken (ook prestatiepraktijken) voor het correct ‘aangaan’ van een GMD en een transparante uitbetaling van de GMD’s.  
  • AADM heeft gevraagd dat artsen goed en correct geïnformeerd worden over wat de overeenkomst ‘New Deal’ concreet inhoudt. De praktijken die wensen in te stappen dienen begeleiding en coaching te krijgen wanneer ze effectief instappen. 

Daarnaast zal AADM de komende week samen met het RIZIV financiële simulaties maken. Op deze manier kunnen we met concrete data de financiële impact voor verschillende praktijktypes meten. Aan de hand van deze financiële simulaties kan de financiering nog verder verfijnen. Enkel op deze manier kunnen we huisartsenpraktijken correct informeren. 

 De overeenkomst New Deal is het resultaat van hard werk binnen een ruime groep, waar we ook compromissen moesten sluiten. Hierin betreurt AADM het feit dat een GMD nog steeds niet op het niveau van de huisartsenpraktijk afgesloten kan worden. Daarnaast blijven we ijveren voor echte taakdelegatie naar een praktijkverpleegkundige (bijvoorbeeld het aanrekenen van technische prestaties). 

 Evenwel gaf AADM toch groen licht voor deze overeenkomst. Dr. Roel Van Giel, mandataris AADM: “De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de operationele invulling. Het is duidelijk dat de New Deal een deel van het antwoord is op de diverse uitdagingen in de gezondheidszorg. Deze New Deal is geen deus ex machina die alle problemen oplost, maar komt tegemoet aan een vraag van een substantiële groep huisartsen om anders te kunnen werken. Het is belangrijk dat wij voor deze huisartsen een antwoord bieden net zoals we moeten zorgen voor de continue verbetering van de andere financieringsmodellen. 

 Dr. Jeroen Van Den Brandt, voorzitter Domus Medica: “Ik ben opgetogen over het gelopen proces. De minister koos expliciet om de werkgroep breder te maken dan enkel de artsensyndicaten en ook jonge, actieve huisartsen te betrekken. Zij zijn tenslotte de toekomst van de huisartsgeneeskunde. Het proefproject is zeker en vast niet af. Er zullen nog bijsturingen volgen aan deze overeenkomst. Het is onze taak om dit op te volgen en aanpassingen te vragen waar nodig. Daarnaast is correcte, duidelijke informatie over dit plan naar de huisartsen echt een prioriteit, naast goede begeleiding en coaching van de huisartsenpraktijken.” 

 Tot slot wensen we prof. dr. Ann Van Den Bruel, prof. dr. Jean-Luc Belche en dr. Pieter Geentjens (RIZIV) uitdrukkelijk te bedanken om dit volledige proces te begeleiden. Dankzij hun inzet kan er gewerkt worden aan een verdere concretisering voor het werkveld.  

 

2023-06-29T10:26:25+02:00 29/06/2023|