Standpunt van het Kartel en de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica over vaccinatie door apothekers

Het Kartel en de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica zijn in de eerste plaats voorstander van een
sterke eerstelijn en een organisatie van de gezondheidszorg op basis van het subsidiariteitsbeginsel. In
de eerstelijnszorg zijn verschillende tandems van essentieel belang. Denk aan die tussen huisartsen en
verpleegkundigen in het kader van de thuiszorg, maar zeker en vast ook aan de tandem tussen
huisartsen en huisapothekers.
De voorbije maanden hebben deze zorgverleners getoond dat door een goede samenwerking,
exceptionele zaken kunnen gerealiseerd worden. Het succes van de vaccinatiecentra waarin op korte
tijd een groot deel van de bevolking gevaccineerd is geworden, was alleen maar mogelijk door de
intensieve samenwerking van huisartsen, verpleegkundigen en apothekers.
Wij willen deze versterkte samenwerking graag de komende jaren verder uitbouwen door een breed
debat te voeren over de juiste taakverdeling tussen de verschillende zorgverleners waarbij iedere
zorgverlener zijn kerncompetenties het meest tot uiting kan laten komen in het belang van de zorg
voor de patiënt. Wij pleiten hierbij ook sterk voor de mogelijkheid van een gedifferentieerde aanpak
omdat de zorgverleners op het terrein het best weten hoe men lokaal de hoogste vaccinatiegraad kan
bereiken.
Voor zover, eventueel afhankelijk van de regio, een betere samenwerking tussen huisartsen,
verpleegkundigen en apothekers een aanpassing van de Wet op de Gezondheidszorgberoepen van 10
mei 2015 zou vereisen, zijn wij zeker bereid om daar mee over te na te denken, weliswaar rekening
houdende met het feit dat medische handelingen enkel kunnen worden verricht door houders van het
wettelijk diploma van arts en voor zover de aanpassing het doel heeft om de globale vaccinatiegraad
te verhogen.
De volgende weken wacht ons nog een enorme inspanning om de hele bevolking in een zo één kort
mogelijke periode een boostervaccin te geven. Laten we daarvoor inzetten op de bestaande goed
functionerende structuren (vaccinatiecentra en huisartsenpraktijken), eerder dan nu allerlei zijpaadjes
te organiseren die tot verwarring gaan leiden bij de burgers en de boostervaccinatiecampagne gaat
bemoeilijken.
Het voorontwerp van wet heeft tot nu toe enkel tot gevolg gehad dat de corporatistische reflex bij
verschillende beroepsgroepen is aangewakkerd eerder dan de samenwerking te versterken. Wij
kunnen deze gang van zaken alleen maar betreuren. Wij staan voor samenwerking, werken vanuit een
gemeenschappelijke visie met als doel de zorg voor de patiënt en de maatschappij te verbeteren.

Vanuit dat oogpunt nodigen wij de beroepsverenigingen van apothekers en thuisverpleegkundigen
dan ook uit om een gemeenschappelijk verhaal te schrijven met als doel de vaccinatiegraad in België
te verhogen.
Wij durven dan ook vragen aan de beroepsvereniging van apothekers en aan de beleidsmakers om te
blijven kiezen voor een verhaal van samenwerking in het belang van de burger en voor een snelle
boostercampagne via de vaccinatiecentra en huisartspraktijken en nu niet snel, veralgemeend, extra
pistes te openen die de toekomstige samenwerking alleen maar kunnen bemoeilijken.
Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM): Dr Roel van Giel, Dr Dieter Vercammen
Kartel: Dr Thomas Gevaert (ASGB), Dr Michel Creemers (ASGB), Dr Paul De Munck (GBO)

2021-12-09T17:16:06+01:00 09/12/2021|